Κατηγορία: Γενικά

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΟΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 31-7-2017

Αναρτάται το αριθμ.46800/Ν4/15-4-2020/ΥΠΑΙΘ “Εκκρεμεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν.1824/88” που αφορά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για μετάταξη και εκκρεμεί σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των οποίων έχει εγκριθεί η αποδέσμευσή τους (ΚΥΣΔΕ), να ανανεώσουν εφόσον το επιθυμούν το ενδιαφέρον τους για τη μετάταξή τους με αίτηση όπου θα αναφέρουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα (επισυνάπτονται) δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019-2020

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, δύο αρχεία excel με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ, καθώς επίσης και σε αρχείο word την αίτηση των υποψηφίων (παρ Ι της εγκυκλίου).

Σημείωση: Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης στις ημερομηνίες που προβλέπονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ και η ΥΑ.

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

1) Για την αποφυγή συνωστισμού στη ΔΔΕ Αργολίδας παροτρύνουμε τη χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email  mail@dide.arg.sch.gr

2) Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων, επικοινωνία για τηλεφωνικό ραντεβού σύμφωνα με το οργανόγραμμα της υπηρεσίας.

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Συνημμένα αρχεία