Κατηγορία: Διοικητικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.64 ΤΟΥ Ν.4589/19 ΦΕΚ 13 Α΄

Αναρτάται σχετικό ενημερωτικό έγγραφο (οδηγίες 196587).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (59720).

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (59799).

Υποδειγμα-έντυπο αίτησης.

Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν για έγκαιρη-εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων.

 

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ύστερα από επανέλεγχο, τα κενά – υπεραριθμίες αναπροσδιορίστηκαν.

Δείτε την αριθμ.Φ10.1/2597/18-05-20 ανακοίνωση μετά την έκδοση της οποίας παύει να ισχύει η αριθμ.Φ10.1/2540/12-05-2020.

Οι δηλώσεις ισχύουν αρκεί να φέρουν υπογραφή (σκαναρισμένες ή φωτογραφία) και αποστολή στο pysde@dide.arg.sch.gr.

Για αντικατάσταση, τροποποιήσεις ή τυχόν νέες δηλώσεις, έως την Τετάρτη 20-05-2020.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αναρτάται σχετική ανακοίνωση ειδικών κατηγοριών της περιοχής ευθύνης μας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΝΕΣΤΩΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Αναρτάται πίνακας όπως καταρτίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2020.

Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση των επισυναπτόμενων εντύπων και της σχετικής δήλωσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Επισημαίνεται η υποχρεωτικότητα κατάθεσης της δήλωσης (Επιθυμώ ή Δεν επιθυμώ).

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΟΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 31-7-2017

Αναρτάται το αριθμ.46800/Ν4/15-4-2020/ΥΠΑΙΘ “Εκκρεμεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν.1824/88” που αφορά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για μετάταξη και εκκρεμεί σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των οποίων έχει εγκριθεί η αποδέσμευσή τους (ΚΥΣΔΕ), να ανανεώσουν εφόσον το επιθυμούν το ενδιαφέρον τους για τη μετάταξή τους με αίτηση όπου θα αναφέρουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα (επισυνάπτονται) δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΕΙΤΕ…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ 2019-2020