ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Επισημαίνεται στους υποψηφίους [αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.], δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση δικαιολογητικών από μέρος τους, για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ (είτε από προηγούμενο φάκελο υποψηφίου π.χ. αναπληρωτή που διαθέτει μόνο πτυχίο και προϋπηρεσία είτε υποψηφίου του οποίου τα στοιχεία καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων) και τα οποία δεν προσμετρώνται σε άλλο πεδίο ή με άλλο τρόπο κατά τις τρέχουσες διαδικασίες.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019 ΚΑΙ ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Τηλ. Επικοινωνίας: 27520 97723

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Οδηγίες προς τις Διευθύνσεις για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019